Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2. Opdrachtnemer: Leovalor B.V.

1.3. Werkzaamheden: Alle Werkzaamheden waartoe door de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de door de Opdrachtnemer verzonden opdrachtbevestiging.

1.4. Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder (digitale) documenten en/of andere gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers.

1.5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten (zowel schriftelijk als mondeling) uitgebracht c.q. aangegaan door de Opdrachtnemer, als wel op alle Werkzaamheden verricht door de Opdrachtnemer. Door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming & duur Overeenkomst

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen. De offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte door de Opdrachtgever schriftelijk, middels retournering van een ondertekende offerte dan wel middels een bericht van akkoordverklaring, is aanvaard dan wel op het moment dat de Opdrachtnemer aanvangt met het verrichten van zijn werkzaamheden. Zolang het bericht omtrent de aanvaarding van een offerte de Opdrachtnemer nog niet heeft bereikt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om – zonder opgaaf van redenen – zijn offerte/aanbod in te trekken dan wel zijn werkzaamheden te staken.

3.3. De Overeenkomst wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.4. Wijzigingen/toevoegen/doorhalingen door de Opdrachtgever aangebracht in de door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zullen door de Opdrachtnemer worden beschouwd als een (nader) aanbod van de Opdrachtgever waaraan de Opdrachtnemer niet gebonden is. Ter zake van de voorgestelde wijzigingen/toevoegen/doorhalingen komt derhalve tussen partijen geen overeenkomst tot stand, tenzij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake anders schriftelijk (heeft) bericht.

3.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de offerte geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 Medewerking Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te (laten) stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Van alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Bescheiden is Opdrachtgever verplicht een deugdelijke kopie voor haar eigen administratie te houden.

4.2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden relevant is, of relevant is geworden.

4.3. Opdrachtgever is telkens gehouden om het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel (van de Opdrachtgever) in te zetten, dan wel te laten inzetten, teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de Werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de Werkzaamheden te kunnen (laten) verrichten.

4.4. Zolang Opdrachtgever de in het kader van de uitvoering van Werkzaamheden verlangde gegevens, Bescheiden, faciliteiten en/of personeel niet tijdig of niet naar behoren heeft verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever terstond het volledige bedrag als opgenomen in de offerte verschuldigd is aan Opdrachtnemer.

4.5. Alle uit vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende schade, meerkosten en extra honoraria, ontstaan door het zijdens de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gegevens, Bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

4.6. Na voltooiing van de opdracht worden op verzoek van Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Bescheiden geretourneerd. Een vordering van Opdrachtgever tot afgifte van de Bescheiden vervalt een half jaar na voltooiing van de opdracht c.q. na het eindigen van de Werkzaamheden.

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

5.1. Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Opdrachtnemer zal, zo mogelijk, rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Indien Opdrachtnemer op redelijke gronden niet bereid is de Werkzaamheden volgens de hem door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, heeft Opdrachtnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n) aan te wijzen door Opdrachtnemer, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een optimale uitvoering van de Werkzaamheden. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakelijkheid in verband daarmede wensen te beperken is Opdrachtnemer van oordeel, en bedingt zo nodig bij dezen, dat de aan haar gegeven opdracht de bevoegdheid omvat een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

5.4. Opdrachtgever noch Opdrachtnemer mogen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, dan wel binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen anders dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij.

5.6. Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever een online omgeving waar Opdrachtgever data kan invoeren t.b.v. de uitvoer van de Overeenkomst door Opdrachtnemer en eventueel door haar ingeschakelde derden. De betreffende gegevens kunnen door Opdrachtnemer geanonimiseerd worden gebruikt voor andere doeleinden.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1. De in de offerte opgenomen planning is altijd indicatief, mede omdat Opdrachtgever een belangrijke rol vervult in het halen van een planning en de kwaliteit van de aangeleverde Bescheiden niet op voorhand door Opdrachtnemer valt te controleren. Daarom gelden de termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond slechts bij benadering en nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.2. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens enige termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar, na afloop van de overeengekomen termijn, schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1. Tenzij wettelijke regels en of beroepsregels aan Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, alsmede de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Opdrachtgever kan hiervoor ontheffing verlenen.

7.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden en of geanonimiseerd te delen met derden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten die hij (heeft) gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, (model)contracten, online-systemen, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, spreadsheetmodellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid genoemde producten, al dan niet middels inschakeling van derden, te delen met derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 9 Honorarium

9.1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag en/of wordt berekend op basis van door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven per gewerkte tijdseenheid. De Opdrachtnemer is gerechtigd om, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zijn tarieven aan te passen overeenkomstig het prijsindexcijfer Commerciële Dienstverlening (DPI).

9.2. Het honorarium en alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege opgelegd en declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk anders in de offerte is opgenomen zijn algemene kosten, zoals reis- en verblijfkosten, communicatiekosten, databasekosten etc., niet in de tarieven van Opdrachtnemer inbegrepen. Deze worden separaat (door)belast.

9.4. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt, vermeerderd met omzetbelasting en eventueel andere heffingen, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de betaling van een of meerdere voorschotten te verlangen, welke zullen worden verrekend met latere declaratie(s).

9.6 Het honorarium is nimmer afhankelijk van het resultaat van de verrichte Werkzaamheden.

Artikel 10 Betaling

10.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van door Opdrachtnemer verzonden facturen, zonder enig recht op opschorting, korting en/of verrekening uit welken hoofde dan ook, telkens te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag en/of over de (kwaliteit van de) verrichte Werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

10.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald dan is hij, zonder dat een (nadere) ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur/facturen tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) eveneens de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

10.3. Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ter (buiten)gerechtelijke incassering van zijn vordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 40,-, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.

10.4. Bij gebreke van tijdige betaling van door Opdrachtnemer gevraagde voorschotten, is Opdrachtnemer bevoegd, tot het moment van betaling of voldoende zekerheidsstelling door Opdrachtgever, zijn Werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten dan wel te staken en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 Reclames

11.1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van stukken of informatie en/of het verrichten van Werkzaamheden door de Opdrachtgever te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van rechten.

11.2. In geval van een, naar oordeel van Opdrachtnemer, terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen (I) aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, (II) het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of (III) het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het reeds door Opdrachtgever betaalde honorarium.

Artikel 12 Opzegging

12.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

12.2. In het geval een partij zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt en/of zijn bedrijfsvoering staakt, dan heeft de andere partij het recht de Overeenkomst per direct, zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden.

12.3. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen recht op betaling van het honorarium voor de door hem tot het moment van beëindiging of ontbinding verrichte Werkzaamheden. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer eveneens recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken (bezettings)verlies.

12.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit zijnde zaken en documenten, die in eigendom toebehoren aan de andere partij, binnen veertien (14) dagen aan die andere partij ter hand te stellen. De data die voor de waardering zijn gebruikt en ingevoerd in het online-systeem gedurende de Overeenkomst kunnen door Opdrachtnemer ook na beëindiging van de Overeenkomst geanonimiseerd gebruikt blijven worden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtgever en/of door laatstgenoemde ingeschakelde derden aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

13.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever en/of door laatstgenoemde ingeschakelde derden aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

13.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van door derden gegeven advies, ingewonnen in opdracht van dan wel met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door Opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

13.6. Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden ten gevolge van toerekenbare fouten van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot alleen directe schade en voorts tot een bedrag van maximaal het aan Opdrachtgever, ter zake van de (foutieve) verrichte Werkzaamheden, gefactureerde honorarium. Bij een Overeenkomst met een looptijd van meer dan zes (6) maanden is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het honorarium dat verband houdt met de Werkzaamheden verricht in de zes (6) maanden direct voorafgaand aan de fout. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 14 Juridische procedures

14.1. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst dienen eerst te worden gemeld bij de wederpartij alvorens deze klacht bij een (gerechtelijke) instantie aangemeld mag worden. De partij die een klacht ontvangt zal, indien mogelijk, alles doen dat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

14.2. In geval de Opdrachtgever of een aan haar gelieerde partij Opdrachtnemer betrekt in een civielrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure en deze procedure resulteert in een afwijzing van de claim of het ongegrond dan wel niet-ontvankelijk verklaren van de klacht, dan komen de kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken ten behoeve van zijn verdediging, met uitzondering van zijn eigen uren, volledig voor rekening van Opdrachtgever, zulks onverlet de omstandigheid dat ter zake nog (hoger) beroep mogelijk is.

Artikel 15 Vervaltermijn

15.1. Tenzij in deze voorwaarden of schriftelijk anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, die verband houden met het verrichten van Werkzaamheden dan wel de Overeenkomst, door het verloop van één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Nawerking

16.1. De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 17 Strijdige clausules

17.1. In geval deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van de offerte/opdrachtbevestiging/ overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, dan prevaleren de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte/opdrachtbevestiging/overeenkomst.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle mogelijke geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen (in eerste aanleg) uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.